nové hledání »

Cardamine pratensis – řeřišnice luční

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,15–0,5 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Životní strategie: CSR - kompetitor/stres tolerátor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 35,2 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 22,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 42,3 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – peřeně členěný, složený – lichozpeřený ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: hygromorfní, helomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: duben-květen ?
 • Fáze kvetení: 3 Prunus avium-Ranunculus auricomus (konec časného jara) ?
 • Barva květu: bílá, růžová, růžovofialová ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: hrozen ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie autoinkompatibilita ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?
 • Spektrum opylovačů: pestřenky, mouchy s. l., ostatní dvoukřídlí (včela medonosná, čmeláci, samotářské včely, motýli, brouci, „lesknáčci“) ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – šešule ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: převážně vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, rostlinka vyrostlá z listu mateřské rostliny ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: oddenek ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: epigeogenní oddenek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 3 ?
 • Počet klonálních potomků: 5,4 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,11 ?
 • Klonální index: 4 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 13
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 13
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 4

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 28 (30, 37, 38, 39, 44) ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 1553,93 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 388,48 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,2 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 5x - indikátor mírné acidity vyskytující se vzácně v silně kyselých i v neutrálních až alkalických podmínkách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5x - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,46
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,29
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,27
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,3
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,59
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,75

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2B Subalpínská vysokobylinná vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   3 Vodní vegetace
 • 3C Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod: 1 - vzácný výskyt
 • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty: 1 - vzácný výskyt
 • 4C Eutrofní vegetace bahnitých substrátů: 1 - vzácný výskyt
 • 4D Říční rákosiny: 1 - vzácný výskyt
 • 4E Pobřežní vegetace toků: 1 - vzácný výskyt
 • 4F Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů: 1 - vzácný výskyt
 • 4G Vegetace vysokých ostřic: 2 - optimum
 • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4J Štěrkové říční náplavy: 1 - vzácný výskyt
 • 4K Devětsilové lemy horských potoků: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5A Pěnovcová prameniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5B Nížinná až horská prameniště bez tvorby pěnovců: 1 - vzácný výskyt
 • 5C Subalpínská prameniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5D Vápnitá slatiniště: 2 - optimum
 • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky: 2 - optimum
 • 5F Přechodová rašeliniště: 2 - optimum
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 2 - optimum
 • 6B Horské mezické louky: 2 - optimum
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6D Aluviální louky nížinných řek: 2 - optimum
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 2 - optimum
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 2 - optimum
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 1 - vzácný výskyt
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 7B Submontánní smilkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11I Mokřadní vrbiny: 1 - vzácný výskyt
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 1 - vzácný výskyt
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12A Mokřadní olšiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,9
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,9
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,7

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Asie ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 7 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 606, 1683 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 4,3 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 2,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0,2 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2,2 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 42 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 37
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 9
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 10
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací