nové hledání »

Corylus avellana – líska obecná

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 2–6 ?
 • Růstová forma: keř ?
 • Životní forma: nanofanerofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CS/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 38,8 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 37,2 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 24 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Opadavost listů dřevin: opadavé na zimu ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?
 • Funkční typ listů dřevin: široké opadavé nebo poloopadavé ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: únor-duben ?
 • Fáze kvetení: 1 Corylus avellana-Leucojum vernum (předjaří) ?
 • Barva květu: žlutá, hnědá ?
 • Květní obaly: okvětí, redukované nebo chybí ?
 • Srůst koruny/okvětí: redukované ?
 • Typ květenství: jehněda samčí, vidlan samičí ?
 • Diklinie: jednodomý ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie autoinkompatibilita ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – oříšek ?
 • Barva plodu: zelená, hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: převážně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Cornus (převážně autochorie a endozoochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: aditivní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 26
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 46
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 8

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 22 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 709,49 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 354,74 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 38 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 6x - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5x - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 6x - přechod mezi hodnotami 5 a 7 (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -1,93
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,82
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,23
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,06
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,08
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,16

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1A Vápnité skály: 1 - vzácný výskyt
 • 1B Silikátové skály a droliny: 1 - vzácný výskyt
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5A Pěnovcová prameniště: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště: 1 - vzácný výskyt
 • 11H Subalpínské listnaté křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 1 - vzácný výskyt
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 3 - dominanta
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12A Mokřadní olšiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12B Lužní lesy: 2 - optimum
 • 12C Dubohabřiny: 2 - optimum
 • 12D Suťové lesy: 2 - optimum
 • 12E Květnaté bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 2 - optimum
 • 12G Acidofilní bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12K Acidofilní doubravy: 2 - optimum
 • 12L Boreokontinentální bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12O Perialpidské bory: 2 - optimum
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin: 1 - vzácný výskyt
 • 12V Smrkové kultury: 2 - optimum
 • 12W Borové a modřínové kultury: 2 - optimum
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,6
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 3,6
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,8

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří (subalpínský stupeň) ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 642, 2258 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 2,6 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 29,3 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 10,4 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 3,8 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 9,3 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 99 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 32
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 12
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací