Asociace ADB01

Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae Zlatník 1928) Jeník 1961

Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Jde o druhově velmi bohaté společenstvo vysychavých a výhřevných stanovišť subalpínského stupně s výrazným podílem širokolistých bylin, které vytvářejí výrazný květnatý aspekt. Dominantu porostů tvoří trsnatá tráva třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), méně často i třtina chloupkatá (C. villosa). Porosty dosahují zpravidla výšky 40–60(–80) cm a pokryvnosti mezi 80–100 %. Vedle horských a alpínských druhů rostlin se vyskytují, díky příznivým topoklimatickým podmínkám, také různé relativně teplomilné druhy, např. Digitalis grandiflora, Lilium martagon, Mercurialis perennis a Pimpinella major. Vzhledem k velké druhové bohatosti porostů, která je v subalpínském stupni sudetských pohoří výjimečná (zpravidla 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m²), byly lokality této vegetace tradičně označovány jako zahrádky, např. Krakonošova zahrádka. Mechové patro je vyvinuto většinou slabě, s pokryvností okolo 5 %.

Stanoviště. Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou se vyskytují na závětrných, suchých a dobře osluněných svazích. Zpravidla jde o konvexní tvary reliéfu, nejčastěji v karech, např. úpatí svahů, báze skalních výchozů, ale také pravidelné lavinové dráhy. Naprostá většina stanovišť má východní až jihojihovýchodní orientaci a dosahuje sklon kolem 30°. Společenstvo se vyskytuje převážně v níže položených částech subalpínského stupně, nejčastěji v nadmořských výškách 1100–1300 m. Mezi nejdůležitější ekologické faktory podmiňující výskyt trávníků s třtinou rákosovitou patří příznivá teplota a sníh, které úzce závisí na orientaci a sklonu svahů. Pohyb sněhu omezuje rozvoj stromů a keřů, a stanoviště tak zůstává přirozeně bezlesé. Hlubší vrstva sněhu brání zimnímu promrzání půdy, na jaře však odtává poměrně časně, a tak nezkracuje vegetační období (Jeník 1961), které je ve srovnání s jinými společenstvy třídy Mulgedio-Aconitetea o něco delší. V létě půdy vysychají díky rychlejšímu odtoku vody na svazích. Velmi často jsou porosty vyvinuty na zazemňujících se suťových kuželech nebo na mělkých půdách na skalním podloží. Obzvláště na suťových kuželech bez dostatečně vyvinuté půdy mohou letní teploty vystoupit dosti vysoko. Existují však i porosty na hlubokých, dobře vyvinutých půdách.

Dynamika a management. Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou tvoří přirozenou nelesní vegetaci na stanovištích, která nebyla pravděpodobně nikdy v holocénu porostlá lesem. O tom svědčí výskyt alpínských druhů společně s druhy nižších poloh. Výrazným činitelem udržujícím tento stav je především sněhová pokrývka, která brání rozvoji dřevin. Při zachování současných sněhových poměrů nevyžaduje tato vegetace žádné zásahy člověka.

Variabilita. Porosty asociace Bupleuro-Calamagrostietum mají dosti stálé druhové složení. V Krkonoších se více uplatňují druhy Anemone narcissiflora, Pimpinella major, Pleurospermum austriacum, Thesium alpinum a Thymus alpestris, v Hrubém Jeseníku naopak Phyteuma orbiculare subsp. montanum, Rosa pendulina, Salix silesiaca a Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus. Celkově jsou si však porosty v obou pohořích velmi podobné.

Hospodářský význam a ohrožení. Trávníky s třtinou rákosovitou jsou velmi vzácné, avšak lidskou činností v současné době neohrožené společenstvo. Problémem je však ústup některých druhů, např. Anemone narcissiflora, pravděpodobně v důsledku acidifikace a eutrofizace půd způsobené dlouhodobým vlivem průmyslových imisí. Společenstvo je významné jako biotop mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin (Kočí 2001a, b).

Syntaxonomická poznámka. Velmi ochuzené porosty s druhem Calamagrostis arundinacea dokumentoval Sýkora (1972) z hory Klíč v Lužických horách a popsal je jako asociaci Cynancho-Calamagrostietum arundinaceae Sýkora 1972. Mají však nevyhraněné druhové složení bez výraznějších diagnostických druhů, zejména v nich chybějí subalpínské druhy, a proto je v tomto přehledu nerozlišujeme jako samostatnou asociaci.

Citace: Kočí M. (2007): Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae (Zlatník 1928) Jeník 1961. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 106– 108, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.