Asociace TBA01

Salicornietum prostratae Soó 1964

Slanorožcová slaniska

nové hledání

Struktura a druhové složení. V rozvolněných, vzácněji i v zapojených porostech dominuje ponticko-panonský slanorožec rozprostřený (Salicornia prostrata), který často tvoří jednodruhové porosty. S vyšší frekvencí, ale malou pokryvností se však místy vyskytují i některé další halofyty, např. Aster tripolium subsp. pannonicus, Puccinellia distans a Spergularia maritima. V porostech se vyskytuje zpravidla jen kolem pěti druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m². Mechorosty vesměs chybějí.

Stanoviště. Typickým stanovištěm jsou okraje periodických a slaných jezer. Na jaře je substrát mělce zaplaven a postupně vysychá, přičemž se na jeho povrchu tvoří solné výkvěty. Vegetace byla u nás vázána na hlinité až jílovité, středně humózní, silně zasolené půdy neutrální až slabě alkalické reakce (Vicherek 1973). Lokality na jižní Moravě ležely na severozápadní hranici rozšíření této asociace v oblasti se silně kontinentálním klimatem a ročními srážkovými úhrny pod 570 mm.

Dynamika a management. Porosty s dominantní Salicornia prostrata se vyskytují v nejvíce zasolených a zamokřených částech slanisk. U nás osídlovaly nejhlubší části terénních sníženin vzniklých při zazemňování slaných jezer. S postupně se snižující vlhkostí a koncentrací solí pronikají do těchto porostů druhy slaniskových trávníků, jejichž přítomnost je známkou postupující sukcese i v přirozených podmínkách. U nás byl však tento proces spjat s umělým odvodněním slanisk a jejich okolí, proběhl rychle a patrně nevratně. Protože se změnily i půdní podmínky na dřívějších lokalitách, obnova dlouhodobě stabilního společenstva není snadná. Dominantní druh Salicornia prostrata by bylo nutné vyset na plochy zbavené drnu a o populaci dále pečovat.

Variabilita. Vicherek (1973) rozlišil dvě subasociace, z nichž Salicornietum prostratae typicum Vicherek 1973 zahrnovala monocenózy druhu Salicornia prostrata nebo porosty s jeho výraznou převahou a Salicornietum prostratae puccinellietosum limosae Vicherek 1973 porosty na přechodu ke slaniskovým trávníkům.

Hospodářský význam a ohrožení. U nás tato vegetace neměla vzhledem k maloplošnému rozšíření ani v minulosti velký hospodářský význam. Jako součást komplexů slanisk byla přepásána dobytkem a drůbeží.

Citace: Šumberová K. (2007): Salicornietum prostratae Soó 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 145–147, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.