Svaz XBC

Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946

Plevelová vegetace obilnin na minerálně chudých půdách

nové hledání

Společenstva svazu Scleranthion annui jsou tvořena acidofilními druhy a druhy s širokou ekologickou amplitudou. Z acidofilních druhů se významně uplatňují Centaurea cyanus, Galeopsis tetrahit s. l., Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Vicia hirsuta a V. tetrasperma. Společenstva se vyskytují v oblastech s větším úhrnem srážek. Často se nacházejí i na mírně podmáčených půdách, kde se běžně vyskytují vlhkomilné druhy, jako je Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius, Mentha arvensis, Persicaria.lapathifolia, P. maculosa a Stachys palustris. Charakteristická je i přítomnost různých druhů vytrvalých trav a lučních druhů (Otýpková 2001). Vždy jsou zastoupeny jednoleté druhy s širokou ekologickou amplitudou, které v chladnějších polohách rostou jak v okopaninách, tak v obilninách, např. Fumaria officinalis, Lamium purpureum. Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica arvensis a V. persica. V horských a podhorských polohách proto neexistují výrazné rozdíly mezi společenstvy obilnin a okopanin, k čemuž přispívá i častý výskyt druhů typických okopaninových plevelů (např. Euphorbia helioscopia a druhy rodu Sonchus) v obilninách (Otýpková 2004). Společenstva svazu Scleranthion annui se vyskytují na kyselých, minerálně chudých, nevápnitých, písčitých až hlinitých půdách, a to hlavně ve srážkově bohatších oblastech, zejména v horách a v podhůří, lze je však zaznamenat i na minerálně chudších půdách v teplejších polohách. Nacházejí se převážně v ozimých obilninách, na čerstvých úhorech, ale i v okopaninách.

Společenstva svazu Scleranthion annui jsou rozšířena v celé západní a střední Evropě. Od střední Evropy na jih se vyskytují především v horských oblastech. V západní Evropě, kde je obecně humidnější klima, je variabilita společenstev podmíněna rozdílnými půdními vlastnostmi a geografickou polohou, kdežto v kontinentálnějších oblastech jsou tato společenstva méně variabilní. Jsou udávána ze Skandinávie (Dierßen 1996, Lawesson 2004), Irska (White & Doyle 1982), Velké Británie (Rodwell et al. 2000), Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Julve 1993), Nizozemí (Dunker & Hüppe 2000, Haveman et al. in Schaminée et al. 1998: 199–246), Německa (Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1993: 15–47, Hofmeister et al. in Preising et al. 1995: 17–49, Pott 1995, Manthey in Berg et al. 2004: 273–285), Švýcarska (Brun-Hool 1963), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Itálie (Baldoni 1995), Slovinska (Šilc 2005, Šilc & Čarni 2007), Polska (Wójcik 1978, Matuszkiewicz 2007), Slovenska (Jarolímek et al. 1997), Maďarska (Borhidi 1996), Rumunska (Sanda et al. 1999), Ukrajiny (Solomaha 2008) a různých částí evropského Ruska (Korotkov et al. 1991). V České republice jsou společenstva svazu Scleranthion annui běžná na celém území s výjimkou teplých a suchých oblastí. V rámci svazu Scleranthion annui rozlišujeme samostatnou jarní asociaci Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae a dvě letní asociace Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae a Spergulo arvensis-Scleranthetum annui. Z nich je Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae teplomilnější a vyvíjí se častěji v nižších polohách a na bazičtějších a živinami více zásobených půdách, zatímco asociace Spergulo arvensis-Scleranthetum annui se nachází na svazích ve vyšších a chladnějších polohách. Kropáč (2006) do stejného svazu řadí i asociaci Holco-Galeopsietum Hilbig 1967, kterou se však na základě analýzy fytocenologických dat nepodařilo rozlišit (Lososová et al. 2006a); tento nejvíce horský typ plevelové vegetace odpovídá v našem pojetí asociaci Spergulo arvensis-Scleranthetum annui, a to její variantě Holcus mollis.

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.