Asociace SCB01

Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993

Vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy

nové hledání

Struktura a druhové složení. Převahou jednoletých druhů se tato asociace fyziognomicky podobá asociaci Galeopsietum angustifoliae. Vzhled porostů určuje zejména konopice širolistá (Galeopsis ladanum), často spolu se starčkem lepkavým (Senecio viscosus) a dalšími ruderálními druhy, jako jsou Echium vulgare a Fallopia convolvulus. Doprovázejí je druhy suchých kostřavových trávníků (např. Anthericum liliago, Cardaminopsis arenosa, Hylotelephium maximum a Sedum reflexum), acidofilních trávníků a světlých lesů na kyselých substrátech (např. Avenella flexuosa, Luzula luzuloides, Lychnis viscaria, Rumex acetosella a Veronica officinalis). V porostech se zpravidla vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro většinou není vyvinuto.

Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje častěji na antropogenních stanovištích než na sutích přirozeného původu. Jeho typickými stanovišti jsou zejména osypy lomů, mělké kamenité akumulace skalnatých zářezů silnic a tratí, okraje cest a navážky štěrku. Horninovým podkladem jsou nejčastěji různé břidličné horniny sedimentárního i metamorfního původu (např. algonkické a ordovické břidlice, svor a rula), ale i vulkanity, např. čediče a znělce. Někdy se dokonce vyskytuje na společných lokalitách s asociací Galeopsietum angustifoliae; pak bývá vázána na ulehlejší, hlinité sutě nebo na místa s lokálním výskytem bázemi chudších podkladů.

Dynamika a management. Porosty mají malou pokryvnost a dominují v nich konkurenčně slabé jednoleté druhy s krátkým a dosti řídkým kořenovým systémem. Proto asociace není schopna stabilizovat suť. Dominantní druh Galeopsis ladanum je poněkud mezofilnější než G. angustifolia. Proto vznik porostů této asociace zcela závisí na dynamice sutí a vzniku příhodných biotopů sutí zahliněných v dostupné hloubce. Na antropogenních stanovištích společenstvo zpravidla přetrvává jen po několik let a pak se sukcesí mění zpravidla v řídké ruderální trávníky. Na přirozených periodicky disturbovaných sutích je jeho výskyt stálejší, ale poloha porostů se během let mění v závislosti na místních podmínkách.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo je hospodářsky bezvýznamné. Je stanovištěm některých vzácnějších druhů rostlin, jako je Anthericum liliago.

Citace: Sádlo J. (2009): Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 459–461, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.