nové hledání »

Svaz TEC

Violion caninae Schwickerath 1944

Podhorské a horské smilkové trávníky

Do svazu Violion caninae jsou řazena společenstva s dominancí smilky tuhé (Nardus stricta) a dalších travin na oligotrofních substrátech nížin až horského stupně, vyskytující se ve střední až severozápadní Evropě. Malá produktivita těchto společenstev je způsobena převážně nedostatkem živin v půdě, částečně však i suchem, které zpomaluje rozklad stařiny. Tyto trávníky se vyskytují i na okrajích dlouhodobě zamokřených nebo rašelinných luk. Průměrné roční teploty v oblasti výskytu vegetace svazu Violion caninae v České republice zpravidla činí 5,5–7,5 °C a roční úhrny srážek 600–1000 mm.

Společenstva svazu Violion caninae jsou rozšířena v celé západní a severozápadní Evropě (Julve 1993, Oberdorfer in Oberdorfer 1993a: 208–248, Stieperaere 1993) a přes střední Evropu zasahují až do Pobaltí (Balevičien&279; in Rašomavičius 1998: 108–118). Východní a jihovýchodní hranice výskytu tohoto svazu není zcela jasná: přestože tento svaz není uváděn ze západní Ukrajiny (Solomakha 1996) ani z Rumunska (Sanda et al. 1999), zcela nepochybně do něj patří řada asociací rumunských autorů (např. Agrostieto-Callunetum Resmeriţă & Csűrös 1966). Do tohoto svazu náleží i asociace Festucetum capillatae Horvat 1931 udávaná z Chorvatska, která se od porostů známých od nás liší pouze absencí druhu Nardus stricta (Horvat 1931). Ve Velké Británii rostou obdobná společenstva v ochuzené podobě (Rodwell 1992). Některými autory jsou i v poslední době oddělovány samostatné svazy Violion caninae a Nardo-Galion saxatilis (např. Swertz et al. in Schaminée et al. 1996: 263–286), které však byly původně definovány téměř shodně a v naší syntaxonomické koncepci je považujeme za totožné.

Z lesních cest nižších poloh západních Sudet byla popsána asociace Carici leporinae-Agrostietum tenuis Hadač et Sýkora in Sýkora 1971, která je druhovým složením blízká svazu Violion caninae, avšak nemá vlastní diagnostické druhy a víceméně je tvořena druhy z okolních travinných společenstev, které relativně dobře snášejí extenzivní sešlap. Tuto asociaci proto nerozlišujeme.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací