nové hledání »

Cirsium oleraceum – pcháč zelinný

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,5–1,7 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 50,6 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 49,4 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý, jednoduchý – peřeně členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen i chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: hygromorfní, helomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-říjen ?
 • Fáze kvetení: 8 Clematis vitalba-Galium sylvaticum (plné léto) ?
 • Barva květu: žlutobílá, zelenobílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: trubkovitá ?
 • Srůst kalicha: chmýr ?
 • Typ květenství: chocholík úborů ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: žlutá, hnědá, šedá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Epilobium (převážně anemochorie a autochorie) ?
 • Myrmekochorie: myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: oddenek ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: epigeogenní oddenek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 3,3 ?
 • Počet klonálních potomků: 1 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,09 ?
 • Klonální index: 4 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 4

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 34 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 2007,32 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 1003,66 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 38,6 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 6 - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5x - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 7 - častější výskyt na živinami bohatých než na průměrných místech a jen výjimečně na chudších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -1,14
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,42
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,32
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,32
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,4
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,47

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2B Subalpínská vysokobylinná vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod: 1 - vzácný výskyt
 • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty: 1 - vzácný výskyt
 • 4D Říční rákosiny: 2 - optimum
 • 4E Pobřežní vegetace toků: 1 - vzácný výskyt
 • 4G Vegetace vysokých ostřic: 1 - vzácný výskyt
 • 4J Štěrkové říční náplavy: 1 - vzácný výskyt
 • 4K Devětsilové lemy horských potoků: 2 - optimum
 • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5A Pěnovcová prameniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5B Nížinná až horská prameniště bez tvorby pěnovců: 1 - vzácný výskyt
 • 5C Subalpínská prameniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5D Vápnitá slatiniště: 2 - optimum
 • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6B Horské mezické louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6D Aluviální louky nížinných řek: 2 - optimum
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 2 - optimum
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11H Subalpínské listnaté křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11I Mokřadní vrbiny: 1 - vzácný výskyt
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 2 - optimum
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12A Mokřadní olšiny: 2 - optimum
 • 12B Lužní lesy: 2 - optimum
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12D Suťové lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12E Květnaté bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin: 1 - vzácný výskyt
 • 12V Smrkové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 2 - optimum
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,5
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,9
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 5,4

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Sibiř ?
 • Míra kontinentality: 5 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 627, 2053 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 4,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 24,7 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 7,7 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 2,8 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 7,8 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 36
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 9
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 9
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 6

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací