nové hledání »

Pilosella officinarum – chlupáček zední

Habitus a typ růstu

 • Růstová forma: klonální bylina nebo keřík ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Výška [m]: 0,05-0,3 ?
 • Stonková metamorfóza: výběžek, oddenek ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): v přízemní růžici ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-září ?
 • Fáze kvetení: 6 Cornus sanguinea-Melica uniflora (začátek časného léta) ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: zygomorfní (1 rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlá ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: jazykovitá ?
 • Srůst kalicha: chmýr ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie autoinkompatibilita, fakultativní apomixe ?
 • Vektor opylení: autogamie, hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod - nažka ?
 • Barva plodu: hnědá, černá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod ?
 • Strategie šíření: Epilobium ?
 • Myrmekochorie: 3 - pravděpodobně nemyrmekochorní: na semeni nebo plodu je vyvinutá struktura nepodobná elaiosomu ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 2,1 ?
 • Počet klonálních potomků: 3,4 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,07 ?
 • Klonální index: 5 ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: nadzemní stolon ?
 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: aditivní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 11
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 13
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 11
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 14
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 24
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 40
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 8

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 36, 54 (18, 45, 63) ?
 • Stupeň ploidie (x): 4, 6 (2, 5, 7) ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 6096,9 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 1524,22 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,1 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Životní strategie: CSR - kompetitor/stres tolerátor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R/SR ?
 • Hemerobie: oligohemerobní, mesohemerobní, β-euhemerobní ?
 • Urbanita: mírný urbanofob ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 5x - indikátor mírné acidity vyskytující se vzácně v silně kyselých i v neutrálních až alkalických podmínkách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 2 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 1,07
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,33
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,26
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,27
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,5
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,58

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1A Vápnité skály: 1 - vzácný výskyt
 • 1B Silikátové skály a droliny: 1 - vzácný výskyt
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 2 - optimum
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2A Alpínské trávníky na silikátech: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 2 - optimum
 • 6B Horské mezické louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 2 - optimum
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 1 - vzácný výskyt
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky: 2 - optimum
 • 7B Submontánní smilkové trávníky: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 2 - optimum
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 2 - optimum
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 2 - optimum
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9B Otevřené trávníky kyselých písčin: 2 - optimum
 • 9C Kostřavové trávníky kyselých písčin: 2 - optimum
 • 9D Panonské stepní trávníky na písku: 2 - optimum
 • 9E Acidofilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 2 - optimum
 • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 2 - optimum
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště: 2 - optimum
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12G Acidofilní bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12L Boreokontinentální bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12O Perialpidské bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12V Smrkové kultury: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 2 - optimum
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Konstantní taxony ?
 •   Dominantní taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,3
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,5
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 5

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory (subalpínský stupeň) ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 647 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 2177 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 3,4 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 5 %: 14,2 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 25 %: 2,4 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 50 %: 0,1 %
 • Průměrná pokryvnost ve snímcích: 4,4 %
 • Maximální pokryvnost ve snímcích: 63 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 40
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 17
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 11
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 7

Ohrožení a ochrana

 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací