Svaz KBF

Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980

Akátiny suchých písčitých půd

nové hledání

Svaz zahrnuje akátové porosty na suchých půdách. Fyziognomii bylinného patra určují trávy (např. Arrhenatherum elatius, Bromus sterilis, Calamagrostis epigejos, Elymus repens a Poa angustifolia), které v oblastech s kontinentálním klimatem (jižní Morava, jižní Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) doprovázejí teplomilné druhy s významným podílem jarních efemér a geofytů, např. Ficaria verna, Fumaria schleicheri, Microthlaspi perfoliatum, Muscari comosum, M. racemosum, Ornithogalum boucheanum, Secale sylvestre, Senecio vernalis, Setaria viridis a Veronica polita. Svaz Balloto-Robinion zasahuje do České republiky okrajově ze svého hlavního areálu v Maďarsku a Rumunsku. V Polabí a na jižní Moravě byla zaznamenána o teplomilné druhy ochuzená asociace Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae, která je rovněž zmiňována z Německa (Passarge 1967), Polska (Pawlaczyk, nepubl.) a Slovenska (Šimonovič et al. 2001, 2002). Další asociace svazu jsou popisovány z území jihovýchodně od České republiky: Balloto nigrae-Robinietum pseudoacaciae Jurko 1963 s velkým podílem nitrofytů a terofytů z bazických písků Slovenska (Jurko 1963, Ščepka 1982, Benčaťová & Benčať 2005, 2008), Maďarska (Fekete 1965, Majer 1968) a Rakouska (Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83) a Bromo sterilis-Robinietum Fekete 1965 (syn. Robinietum pseudoacaciae Pócs 1954) s hojnými teplomilnými druhy na písečných dunách Maďarska (např. Felföldy 1947, Pócs 1954, Fekete 1965, Borhidi et al. 2012) a Rumunska (Oprea 2004). V Praze, Brně a dalších městech v teplých a suchých oblastech se vyskytují porosty s dominantním pajasanem žláznatým (Ailanthus altissima), které se podobají asociaci Balloto nigrae-Ailanthetum altissimae popsané z Rumunska (Sîrbui & Oprea 2011). Tato asociace je podobná vegetaci svazu Balloto-Robinion, ale nerozlišujeme ji pro nedostatek fytocenologických snímků.

Citace: Sádlo J., Chytrý M., Vítková M., Petřík P., Kolbek J. & Neuhäuslová Z. (2013): Mezofilní a suché křoviny a akátiny (Rhamno-Prunetea). Mesic and xeric scrub and Robinia groves. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 74–156, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.