Asociace MCG02

Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae Zumpfe 1929

Vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí zobánkatou

nové hledání

Struktura a druhové složení. V bylinném patře dominuje ostřice zobánkatá (Carex rostrata) a v některých porostech se jako subdominanty uplatňují Carex vesicaria, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris a Typha latifolia. Pokud je přítomná volná vodní hladina, může být pokryta porosty Lemna minor. Často přistupují Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria a někdy také Peucedanum palustre. Porosty obsahují zpravidla pouze 5–10 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m². Vzácností nejsou ani porosty tvořené dvěma až třemi druhy, případně pouze ostřicí zobánkatou. Porosty nacházející se dále od vodní plochy, které navazují na rašeliniště, bývají druhově bohatší a obsahují větší počet rašelinných druhů (varianta Potentilla palustris). Na rozdíl od přechodových rašelinišť s dominantní Carex rostrata (asociace Sphagno recurvi-Caricetum rostratae) mají porosty této asociace kvůli vysoké hladině vody silně potlačené mechové patro. Jeho pokryvnost je zpravidla menší než 10 % a často chybějí mechorosty úplně. Vzácně a s malou pokryvností se vyskytují druhy rašelinišť a rašelinných luk, jako jsou Brachythecium rivulare, Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata, Plagiomnium affine s. l., Sphagnum palustre a S. recurvum s. l.

Stanoviště. Tato vegetace osídluje nejčastěji litorály mezotrofních až oligotrofních rybníků, vzácněji se může vyskytovat i v terénních sníženinách rašelinných komplexů, v odvodňovacích kanálech nebo zaplavených jamách po těžbě rašeliny (Balátová-Tuláčková 1994). Zaznamenána byla i ve slepých říčních ramenech, například v nivě horního toku Vltavy na Šumavě (Bufková et al. 2005). Voda je kyselá: její pH se pohybuje většinou mezi 3,5 a 5,5. Obsah vápníku a hořčíku je velmi malý, obsah iontů vodíku a hliníku naopak velký (Balátová-Tuláčková 1978). V kombinaci s trvalým zamokřením a s tím souvisejícím nedostatkem kyslíku jsou tyto podmínky pro růst rostlin nepříznivé. To se také, spolu se silnou konkurencí dominanty, odráží v malé druhové bohatosti porostů. Vodní hladina poklesá pod povrch půdy jen v suchých létech, naopak časté je přeplavení (Balátová-Tuláčková 1968). V literatuře se udává průměrná výška hladiny vody ve vegetačním období kolem 20–50 cm nad povrchem půdy (Géhu et al. 1972, Podbielkowski & Tomaszewicz 1977). Méně vyrovnaný vodní režim byl zaznamenán na Šumavě v nivě Vltavy, kde docházelo k mírnému periodickému přeplavování vodou z řeky a v suchých obdobích roku (nejčastěji v srpnu a září) klesala hladina vody až 40 cm pod povrch substrátu (Bufková et al. 2005). Půdní profil bývá tvořen šedým až šedohnědým jílem, někdy je přítomna polorozložená rašelina. Nápadné jsou také rezavé povlaky železitých bakterií (Balátová-Tuláčková 1978).

Dynamika a management. Porosty asociace Equiseto-Caricetum rostratae mohou představovat iniciální stadium sukcese na zaplavených místech a v litorálech rybníků. Sukcesně navazují na společenstva makrofytů, případně rákosin svazu Phragmition australis. Dalším postupným zazemňováním a rašeliněním mohou přecházet v rašelinná společenstva svazů Caricion canescenti-nigrae a Sphagno-Caricion canescentis. Společenstvo tedy není sukcesně stabilní a vyžaduje vytváření nových stanovišť, která by mohlo osídlovat, např. mělké nezarostlé litorály rybníků. Pro ochranu biodiverzity jsou však cennější rašelinná společenstva, která na porosty této asociace sukcesně navazují.

Variabilita. Hlavním faktorem ovlivňujícím variabilitu této vegetace u nás je intenzita zaplavení vodou a stupeň zrašelinění. V závislosti na těchto faktorech rozlišujeme dvě varianty:

Varianta Potentilla palustris (MCG02a) se vyznačuje diagnostickými druhy Carex canescens, C. nigra, Cirsium palustre, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Galium palustre agg., Lysimachia vulgaris, Peucedanum palustre a Potentilla palustris. Tyto druhy, jinak typické pro rašelinné louky, zde rostou s menšími pokryvnostmi než na rašeliništích. Stanoviště této varianty se vyznačují větším podílem organického materiálu v půdě a varianta představuje přechod ke společenstvům třídy Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae. Porosty této varianty jsou druhově bohatší než porosty následující varianty; roste zde průměrně asi 12 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m².

Varianta Lemna minor (MCG02b) s diagnostickými druhy Glyceria fluitans, Lemna minor, Potamogeton natans a Utricularia australis se vyznačuje vysokým stupněm zamokření, který umožňuje výskyt některých druhů vodních makrofytů. Porosty jsou extrémně chudé, v některých případech tvořené pouze druhem Carex rostrata. Průměrně obsahují asi 4 druhy cévnatých rostlin na ploše 4–25 m². Tato varianta představuje iniciální stadium sukcese v litorálech rybníků.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo nemá přímý hospodářský význam, v litorálu rybníků však může být útočištěm ryb a napomáhat přirozenému čištění vody. Ohroženo může být nešetrným odbahňováním. Pokud však zůstane zachována nějaká populace Carex rostrata v okolí, může společenstvo obnažené břehy rybníků během procesu zazemňování opět osídlit. Ústup společenstva může být způsoben také intenzivním hospodařením na rybnících, jejich vápněním a hnojením. Porosty asociace většinou neobsahují vzácné a ohrožené druhy. Vzácně a s malou pokryvností se mohou vyskytovat druhy navazujících slatinných a rašelinných biotopů, např. Carex limosa.

Syntaxonomická poznámka. V některých vegetačních přehledech je přijato odlišné pojetí, ve kterém široce pojatá asociace Caricetum rostratae zahrnuje jak porosty vysokých ostřic s rákosinovými druhy, tak porosty acidofilních i bazifilních slatinišť se suchopýry, nízkými ostřicemi a s výrazně vyvinutým mechovým patrem (Dierssen 1982, Steiner 1992, Gerdol & Bragazza 2001). Jméno Caricetum rostratae je tak používáno pro různá společenstva, často odlišně od originálního popisu, a proto je považujeme za nomen ambiguum. Někteří starší autoři (Koch 1926, Tüxen 1937, Schwickerath 1944) řadili odpovídající vegetaci do šířeji pojaté asociace Caricetum inflato-vesicariae, která zahrnuje i vegetaci řazenou dnes do samostatné asociace Caricetum vesicariae ze svazu Magno-Caricion gracilis.

Citace: Hájková P. (2011): Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae Zumpfe 1929. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 530–534, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.