Svaz VAA

Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955

Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek

nové hledání

Svaz zahrnuje jednoduché, druhově chudé, jednovrstevné až dvouvrstevné porosty drobných okřehkovitých rostlin, vodních játrovek a kapradin. Vyskytuje se v různých typech přirozených i umělých nádrží s mělkou vodou a dostatkem živin. Často jde o periodické nádrže, které v létě vysychají. Většina společenstev je na mokrém substrátu schopna přečkat i několikatýdenní pokles hladiny vody. Společenstva vodních játrovek, které v terestrickém prostředí přirůstají k substrátu svými rhizoidy, přežívají i na vlhkém bahně a nezřídka se stávají součástí vegetace obnažených den tříd Isoëto-Nano-Juncetea a Bidentetea tripartitae. Při vyschnutí povrchu půdy zpravidla všechny druhy svazu Lemnion minoris rychle hynou, avšak díky svým nepatrným rozměrům se snadno šíří vodou, s vodním ptactvem i činností člověka. Proto je tato vegetace v naší krajině velmi častá, zároveň však patří k efemérním typům, které se na lokalitě náhle objeví a v mnoha případech brzy opět zmizí.

Porosty s dominantními okřehkovitými rostlinami (Lemna spp., Spirodela polyrhiza a Wolffia spp.) se využívají při čištění odpadních vod (Culley et al. 1981, Körner et al. 2003). Kompostované slouží jako hnojivo, v čerstvém stavu jako krmivo pro dobytek, drůbež a ryby a v některých kulturách je konzumují i lidé. Pro velký obsah hodnotných proteinů byly druhy čeledi Lemnaceae zkoumány jako perspektivní potravina pro oblasti s málo rozvinutým zemědělstvím (Rusoff et al. 1980, Culley et al. 1981).

Hejný (in Moravec et al. 1995: 22–25) uvádí pro území České republiky celkem devět asociací svazu Lemnion minoris, které zachováváme i v tomto zpracování. Navíc zařazujeme dvě nedávno zjištěné asociace neofytních druhů, a to Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis a Lemnetum minori-turioniferae, jež jsou zatím velmi vzácné, ale je možné jejich další šíření.

Citace: Šumberová K. (2011): Vegetace volně plovoucích vodních rostlin (Lemnetea). Vegetation of free floating aquatic plants. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 43–99, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.