Asociace XAB05

Lolio perennis-Matricarietum discoideae Tüxen 1937

Sešlapávaná vegetace s invazním heřmánkem terčovitým

nové hledání

Struktura a druhové složení. Společenstvo tvoří rozvolněné a většinou dvouvrstevné porosty. V horní vrstvě převládá heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea), který doprovázejí jednoleté ruderální druhy, např. Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Sisymbrium officinale, Tripleurospermum inodorum. V přízemní vrstvě se s vysokou pokryvností vyskytuje truskavec obecný (Polygonum arenastrum) a pravidelně je zastoupena lipnice roční (Poa annua) spolu s některými hemikryptofyty (např. Lolium perenne, Plantago lanceolata, P. major, Taraxacum sect. Ruderalia). Počet druhů cévnatých rostlin se pohybuje zhruba mezi 10–20 na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro je vyvinuto vzácně, a to spíše ve starších porostech.

Stanoviště. Lolio-Matricarietum osídluje rozmanitá stanoviště, která jsou oproti stanovištím jiných společenstev třídy Polygono-Poëtea jen zřídka ovlivněna silnějším mechanickým narušováním. Porosty s dominantním heřmánkem terčovitým se vyvíjejí například na okrajích cest a hřišť, na navážkách štěrku, ve výbězích pro dobytek nebo na plochách ovlivněných drůbeží. Půdy jsou převážně těžší, hlinité, často však s příměsí písku nebo štěrku, a jsou obvykle čerstvě vlhké.

Dynamika a management. Společenstvo se většinou vytváří na čerstvě narušených otevřených plochách, kde je malá konkurence ostatních druhů. Na těchto stanovištích se během sukcese vyvíjí většinou v různá společenstva jednoleté ruderální vegetace (Dostálek 1996). Na pravidelně sešlapávaných stanovištích jde většinou jen o krátkodobé výskyty, které vznikají díky lokální zásobě diaspor v půdě. Tyto porosty obsahují větší počet trav a mezofilních lučních bylin (např. Elytrigia repens, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Taraxacum sect. Ruderalia a Trifolium repens) a mohou přecházet v trávníky svazu Cynosurion cristati.

Variabilita. Heřmánek terčovitý má širokou ekologickou amplitudu. S vyšší abundancí se objevuje v sešlapávaných porostech asociací Poëtum annuae nebo Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri. Přechody k asociaci Poëtum annuae jsou velmi časté, zvláště na čerstvě vlhkých eutrofizovaných půdách narušovaných míst.

Hospodářský význam a ohrožení. Asociace nemá hospodářský význam ani není ohrožená.

Citace: Láníková D. (2009): Lolio perennis-Matricarietum discoideae Tüxen 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 70–72, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.