Asociace VAA11

Ricciocarpetum natantis Tüxen 1974

Vegetace hladiny mělkých vod s nalžovkou plovoucí

nové hledání

Struktura a druhové složení. V porostech této asociace dominuje na hladině plovoucí játrovka nalžovka plovoucí (Ricciocarpos natans), kterou s nižší pokryvnosti doprovázejí některé další pleustofyty, zejména okřehek menší (Lemna minor) a závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). V submerzní vrstvě je častá Riccia fluitans, někdy se vyskytují i morfologicky diferencovanější makrofyty, jako je Utricularia australis. V porostech se zpravidla vyskytuje 2–6 druhů na ploše 2–25 m².

Stanoviště. Svými stanovištními nároky se tato vegetace podobá asociaci Lemno minoris-Riccietum fluitantis (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 31–44). Je vázána na mezotrofní až mírně eutrofní stojaté vody, u nás v současnosti především na rybníky, mrtvá ramena a aluviální tůně. pH vody většinou leží v slabě kyselé oblasti, obsah vápníku a ostatních bazických kationtů bývá poměrně malý (Doll 1991a). Stanoviště jsou mírně zastíněná nebo osluněná, dno jílovité, hlinité nebo písčité, zpravidla s vrstvou organogenního bahna a někdy i s nerozloženým opadem (Rydlo 2005a, 2006b). Výskyt porostů s dominantním Ricciocarpos natans bývá přechodný a zřejmě je vázán na výrazný pokles hladiny vody v nádrži v předchozím vegetačním období (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, Černohous & Husák 1986). Asociace Ricciocarpetum natantis se vyskytuje převážně v oblastech s mírným klimatem.

Dynamika a management. Z přirozených stanovišť v nivách větších řek se tato asociace rozšířila i na rybníky. Vhodné podmínky zde pro ni panovaly do poloviny 20. století (Přikryl 1996), poté však vlivem rostoucí intenzity rybničního hospodaření ustoupila. Z větší části vymizela i z přirozených vod, které byly postiženy silnou eutrofizací nebo rychlým zazemňováním, případně byly úmyslně zasypány. Na stanovištích s nadbytkem živin obvykle v porostech začne převládat některý makrofytní druh, který je v těchto podmínkách konkurenčně silnější, např. Lemna minor nebo Spirodela polyrhiza, a postupně dojde k přeměně v jiná, běžnější společenstva svazu Lemnion minoris. Při poklesu vody v nádrži se na stanovištích asociace Ricciocarpetum natantis objevují porosty širokolistých bažinných bylin svazu Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, při vyschnutí nádrže pak jednoletá nitrofilní vegetace obnažených den ze třídy Bidentetea tripartitae. Management na stanovištích této asociace spočívá hlavně v ochraně celé vodní nádrže před zazemňováním a sukcesí rákosin a v udržování menší trofie vody. Na rybnících je vhodný např. odchov plůdku a občasné částečné letnění.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace nemá přímé hospodářské využití, zvláště v říčních nivách je však významná pro ochranu biodiverzity. Je ohrožena eutrofizací a s ní související rychlou sukcesí a zazemňováním mělkých vod, zasypáváním mokřadů, na rybničních lokalitách potenciálně též výraznými změnami hospodaření.

Citace: Šumberová K. (2011): Ricciocarpetum natantis Tüxen 1974. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 74–76, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.