Asociace LAB02

Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957

Slatinné mokřadní vrbiny

nové hledání

Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje mokřadní křoviny, ve kterých nejčastěji dominuje vrba popelavá (Salix cinerea) nebo vrba ušatá (S. aurita). Bylinné patro je obvykle málo rozvinuto kvůli hustému zápoji keřů. Hojně se uplatňují široce rozšířené mokřadní druhy Calamagrostis canescens, Galium palustre agg., Lycopus europaeus a Lysimachia vulgaris. Vedle nich se vyskytují druhy eutrofních stanovišť, jejichž výskyt odlišuje toto společenstvo od asociace Salicetum auritae. Nejčastěji jsou to Caltha palustris, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea a Urtica dioica. Druhy oligotrofních stanovišť a acidofyty, jejichž výskyt je typický pro asociaci Salicetum auritae, se vyskytují jen v malé míře. V porostech se obvykle nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 100 m2. Mechové patro má obvykle menší pokryvnost než u předchozí asociace.

Stanoviště. Společenstvo osídluje podmáčená stanoviště od nížin do hor. Nejčastěji lemuje břehy rybníků nebo zarůstá vlhké louky a příkopy podél cest. Vyskytuje se na eutrofních organozemích a glejích. Hladina podzemní vody kolísá blízko povrchu půdy nebo se udržuje alespoň po část roku nad jejím povrchem.

Dynamika a management. Tato vegetace představuje přirozené sukcesní stadium mezi rákosinami a porosty vysokých ostřic třídy Phragmito-Magno-Caricetea na jedné straně a mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae na straně druhé. Při absenci seče vrby úspěšně zarůstají také stanoviště mokřadních luk svazů Calthion palustris, Deschampsion cespitosae a Molinion caeruleae. Dlouhodobě stabilní porosty se vytvářejí na silně podmáčených půdách. Na těchto stanovištích brání vysoká hladina podzemní vody, často v kombinaci s hustou keřovou vegetací, zmlazování olše lepkavé (Faliński 1986).

Variabilita. Podle charakteru stanoviště byly rozlišeny dvě varianty:

Varianta Caltha palustris (LAB02a) s diagnostickými druhy Angelica sylvestris, Caltha palustris, Carex brizoides, Filipendula ulmaria, Myosotis palustris agg., Poa trivialis a Scirpus sylvaticus se vyskytuje na využívaných nebo opuštěných mokřadních loukách a na prameništích. Její rozšíření odpovídá rozšíření asociace.

Varianta Calamagrostis canescens (LAB02b) s diagnostickými druhy Calamagrostis canescens, Carex elongata, Glyceria maxima, Lysimachia thyrsiflora a Lythrum salicaria se vyskytuje v litorální zóně vodních nádrží nebo ve slepých ramenech řek. Její výskyt se kryje s rozšířením asociace.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo není hospodářsky využíváno ani ohroženo. Podobně jako ostatní společenstva třídy Alnetea glutinosae se podílí na zadržování vody v krajině a čištění podzemní vody. Díky mohutné transpiraci vrb zvlhčuje a ochlazuje prostředí.

Nomenklatorická poznámka. Jméno Salici-Franguletum Graebner et Hueck 1931, které se pro tuto asociaci často používá, je neplatné podle článku 3l Kódu, protože je založeno na neplatném jménu druhu Frangula frangula (viz Graebner & Hueck 1931).

Citace: Douda J. (2013): Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 180–182, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.