Svaz TBA

Salicornion prostratae Géhu 1992

Vnitrozemská slaniska s jednoletými sukulentními halofyty

nové hledání

Svaz Salicornion prostratae zahrnuje druhově chudá společenstva vnitrozemských slanisk s převahou slanorožce rozprostřeného (Salicornia prostrata) nebo solničky rozprostřené (Suaeda prostrata). Vyvíjejí se na silně zasolených hlinitých až jílovitých půdách, zjara silně zamokřených až mělce zaplavených a jen pozvolna vysychajících. Tato vegetace je vázána na panonskou oblast a u nás dosahovala severozápadní hranice rozšíření. Vyskytovala se v oblastech s průměrnými ročními teplotami nad 8,5 °C a ročními úhrny srážek kolem 550 mm. V minulosti byl svaz Salicornion prostratae v České republice zastoupen dvěma asociacemi, Salicornietum prostratae a Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae, které jsou v současnosti obě vymizelé.

V literatuře (Vicherek 1973, Vicherek & Řehořek in Moravec et al. 1995: 50–51) jsou z České republiky uváděny svazy Thero-Salicornion strictae Br.-Bl. 1933 a Thero-Suaedion Br.-Bl. ex Tüxen 1950. Oba svazy byly původně vymezeny pro vegetaci mořských pobřeží, později různí autoři jejich náplň měnili nebo uvedená jména používali v jiném kontextu. To bylo zčásti zapříčiněno nedostatkem taxonomických znalostí o evropských zástupcích rodů Salicornia a Suaeda. Teprve na základě taxonomické revize (Tomšovic in Hejný et al. 1990: 287–288) mohlo být definováno rozšíření jednotlivých morfologicky velmi podobných druhů slanorožců a solniček i jejich společenstev. Zpracování v této publikaci se opírá o syntaxonomickou revizi třídy Thero-Salicornietea v Evropě (Géhu 1992). Pro společenstva jednoletých sukulentních halofytů v kontinentálních oblastech Evropy navrhnul Géhu (1992) nový svaz Salicornion prostratae, ve kterém tato společenstva oddělil od podobné vegetace mořských pobřeží i vnitrozemí v atlantické části Evropy.

Citace: Šumberová K. (2007): Vegetace jednoletých sukulentních halofytů (Thero-Salicornietea strictae). Vegetation of annual succulent halophytes. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 143–149, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.