Asociace TCB01

Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943

Slané trávníky se sítinou Gérardovou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Jde zpravidla o nízké trávníky, které mají ráz mokré louky. Dominují v nich trsnaté traviny, jako je ostřice oddálená a Otrubova (Carex distans, C. otrubae) nebo sítina Gerardova (Juncus gerardii). Na intenzivněji přepásaných nebo sešlapaných místech jsou hojné nízké dvouděložné byliny, např. Lotus tenuis, Potentilla anserina a Scorzonera parviflora. Na plochách s narušovaným půdním povrchem se místy vyskytují jednoleté druhy (např. Centaurium pulchellum), zatímco na místech bez disturbance rostou vyšší subhalofilní byliny, např. Althaea officinalis a Cirsium brachycephalum. Dále se zde objevují druhy aluviálních luk a ruderálních trávníků, např. Cirsium canum, Poa trivialis, Ranunculus repens a Taraxacum sect. Ruderalia. Na ploše 16–25 m² obsahuje tato vegetace zpravidla kolem 20–30 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro je vyvinuto slabě nebo chybí.

Stanoviště. Porosty této asociace se u nás původně vyskytovaly v mělkých sníženinách slanisk v okolí slaných jezer a vývěrů minerálních pramenů. Dnešní stanovištní vazba už není tak zřetelná, neboť dosud existující porosty se nacházejí v blízkosti obcí a udržely se vlivem vesnického způsobu obhospodařování. Půdy jsou hlinité až jílovité, alkalické až neutrální reakce, s vysokou koncentrací rozpustných solí v povrchovém půdním horizontu a se středním obsahem humusu. Zjara bývají mělce zaplaveny a v létě silně vysychají.

Dynamika a management. Asociace Scorzonero-Juncetum se v typicky vyvinutých komplexech slanisk vyskytovala mezi jejich centrální a okrajovou částí. Se snižující se koncentrací solí směrem k okraji slaniska ubývaly obligátní halofyty a porosty postupně přecházely v subhalofilní trávníky asociace Loto tenuis-Potentilletum anserinae, na vlhčích místech v halofilní rákosiny s převahou Bolboschoenus maritimus s. l. nebo Phragmites australis. Zarůstání rákosinami může být však i známkou degradace při absenci vhodného managementu. V minulosti mohlo naopak docházet k dočasnému rozšíření halofilních trávníků při vysychání či zazemňování periodických jezírek, které je však dnes omezeno nedostatkem vhodných biotopů a diaspor slanomilných druhů. Druhová bohatost trávníků asociace Scorzonero-Juncetum bezprostředně souvisí s opakovaným mírným narušováním drnu a povrchu půdy. V minulosti se tato vegetace udržovala díky pastvě, která přispívala i k obohacení substrátu solemi dusíku. Chybí-li pravidelné narušování, velmi rychle ustupují konkurenčně slabé druhy, zvláště terofyty. V současnosti se o územně chráněné zbytky slanisk vedle pastvy pečuje sečením (zvláště tam, kde se expanzivně šíří rákos) nebo umělým strháváním drnu.

Variabilita. Vicherek (1973) rozlišil na jižní Moravě dvě subasociace. Scorzonero-Juncetum typicum Vicherek 1973 zahrnuje trávníky v plochých částech reliéfu a mělkých sníženinách, bez výrazného zastoupení mokřadních druhů. Scorzonero-Juncetum eleocharitetosum uniglumis Vicherek 1973 se vyvíjí na déle zamokřených místech, jejichž půdy vysychají teprve koncem léta. Je vymezena výskytem druhů Bolboschoenus maritimus s. l., Eleocharis uniglumis a Phragmites australis. Výraznější rozdíly se však projevují spíše mezi porosty na vlhčích půdách s vyšší koncentrací solí, které se vyznačují konstantním výskytem obligátních halofytů a mokřadních druhů, a porosty na sušších a méně zasolených místech s výrazným zastoupením nitrofilních druhů.

Hospodářský význam a ohrožení. V minulosti sloužily tyto trávníky jako pastviny hovězího dobytka, koz, ovcí nebo drůbeže. V současné době se pastva i na vesnicích praktikuje jen zřídka. Tato vegetace má význam hlavně pro ochranu ohrožených druhů rostlin a bezobratlých živočichů vázaných výhradně na vnitrozemská slaniska.

Citace: Šumberová K. (2007): Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 157–159, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.