Asociace XCC03

Convolvulo arvensis-Brometum inermis Eliáš 1979

Ruderální vegetace se sveřepem bezbranným

nové hledání

Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje zapojené nebo mírně rozvolněné porosty s dominujícím sveřepem bezbranným (Bromus inermis). S vyšší stálostí jsou zastoupeny i další trávy (např. Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Festuca rupicola a Poa pratensis s. l.) a vytrvalé ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Silene latifolia subsp. alba a Urtica dioica), které mají vedle statného sveřepu menší vzrůst a pokryvnost. V porostech se často proplétá ovíjivá liána Convolvulus arvensis. Vyskytují se také některé jednoleté až dvouleté ruderální druhy (např. Atriplex sagittata, Carduus acanthoides a Lathyrus tuberosus) a druhy suchých trávníků (např. Agrimonia eupatoria, Euphorbia cyparissias, Falcaria vulgaris, Galium verum a Salvia nemorosa). Pravidelně jsou zastoupeny také luční byliny (např. Galium album subsp. album). Porosty jsou většinou jednovrstevné až dvouvrstevné, přičemž ve vyšší vrstvě se uplatňuje především sveřep bezbranný. Společenstvo je druhově chudé; obvykle se v něm vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro se vyvíjí vzácně na vlhčích stanovištích a zastoupeny jsou většinou plazivé pleurokarpní mechy.

Stanoviště. Společenstvo osídluje náspy silnic a železnic, okraje polních cest, suché meze a stráně. Často je vyvinuto v úzkých lemových porostech, ale porůstá i rozsáhlé plochy. Stanoviště jsou většinou plně osluněná nebo mírně zastíněná; často jde o svahy orientované k jihu nebo jihozápadu. Půdy jsou vysychavé až mírně vlhké, hlinité až jílovité, někdy s příměsí písku nebo kamení.

Dynamika a management. Sveřep bezbranný je konkurenčně silný druh, který se rozrůstá podzemními výběžky a tvoří značné množství biomasy. Je odolný vůči seči, při které jsou ostatní byliny většinou eliminovány. Často vznikají monodominantní porosty vytrvávající na lokalitě po mnoho let. Společenstvo dosycují druhy z okolních luk nebo suchých trávníků. Fenologické optimum má v červnu a červenci.

Variabilita. Podle typu okolní vegetace se v porostech více uplatňují druhy ruderální, luční nebo druhy suchých trávníků. Na sečených mezích obohacovaných živinami z přilehlých polí se často vyvíjejí druhově velmi chudé až monodominantní husté porosty sveřepu bezbranného (Bromus inermis). Tyto porosty jsou oproti porostům s větším zastoupením druhů suchých trávníků hojnější.

Hospodářský význam a ohrožení. Na silničních a železničních náspech má společenstvo protierozní funkci. Zpravidla se v něm nevyskytují ohrožené druhy a není ohroženo.

Citace: Láníková D. (2009): Convolvulo arvensis-Brometum inermis Eliáš 1979. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 265–267, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.