Asociace XAA03

Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966

Nitrofilní sešlapávaná vegetace s vranožkou šupinatou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Poo-Coronopodetum tvoří nízké poléhavé a většinou mezernaté porosty, jejichž fyziognomii udává dominantní truskavec obecný (Polygonum arenastrum), mezi kterým se roztroušeně vyskytují jedinci vranožky šupinaté (Coronopus squamatus). Pravidelně jsou zastoupeny halofilní druhy Chenopodium glaucum . Puccinellia distans, které mohou dosahovat vyššího vzrůstu. Hojně se vyskytují některé jednoleté ruderální byliny, např. Anthemis cotula. Dále jsou zastoupeny běžné druhy sešlapávaných společenstev, a to nejčastěji Lolium perenne. Plantago major a Poa annua. Počet druhů cévnatých rostlin se pohybuje mezi 5–10 na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro není vyvinuto.

Stanoviště. Poo-Coronopodetum se vyskytuje převážně ve venkovských sídlech, kde osídluje sešlapávané plochy v okolí hospodářských budov a na návsích, cesty a jejich okraje nebo výběhy drůbeže. Jde o silně nitrofilní společenstvo upřednostňující stanoviště s velkou zásobou živin, která se často nacházejí v blízkosti hnojišť a jsou ovlivněna prosakující močůvkou. Půdy jsou ulehlé, suché až čerstvě vlhké, spíše těžší, hlinité nebo jílovité. Společenstvo se vyskytuje i na zasolených půdách, které bývají většinou dočasně podmáčené nebo zaplavované. Jde například o mělké deprese ve vyjetých kolejích zemědělských dvorů nebo okolí návesních stružek.

Dynamika a management. Vranožka šupinatá je archeofyt, který byl u nás dříve pravděpodobně hojnější, v posledních desetiletích však silně ustoupil. Je to jednoletý až dvouletý teplomilný druh, který má své vývojové optimum pozdě na jaře a v létě. Poléhavé rostliny truskavce obecného vranožce patrně příliš nebrání ve vývoji.

Variabilita. Vzhledem k malému množství fytocenologických snímků nelze v rámci asociace rozlišit žádné varianty. Coronopus squamatus vstupuje i do slaniskových společenstev na zamokřených půdách, kde doprovází halofilní druhy, jako je Spergularia salina. Takové porosty jsou udávány ze severozápadních Čech (Toman 1976, A. Pyšek et al. 1993). Sýkora et al. (in Schaminée et al. 1996: 13–46) rozlišují v Nizozemí subasociaci Coronopodo-Matricarietum Sissingh 1969 spergularietosum salinae Sýkora et al. in Schaminée et al. 1996.

Hospodářský význam a ohrožení. Poo-Coronopodetum je vzácné společenstvo mizející vlivem změn hospodaření v posledních desetiletích. Urbanizací vesnic se vytrácejí jeho vhodná stanoviště, která byla hojná především v období tradiční zemědělské malovýroby. Vranožka šupinatá patří u nás mezi silně ohrožené druhy (Holub & Procházka 2000).

Citace: Láníková D. (2009): Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 52–54, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.