nové hledání »

Asociace XCA02

Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini Mucina 1981

Teplomilná ruderální vegetace s jablečníkem cizím

Struktura a druhové složení. Salvio-Marrubietum je teplomilné a suchomilné společenstvo s výrazným zastoupením vytrvalého jablečníku cizího (Marrubium peregrinum), který tvoří mohutné trsy vysoké i přes 0,5 m. Rozvolněné porosty vytvářejí zpravidla dvě vrstvy. Vedle jablečníku se s větší pokryvností často vyskytuje šalvěj hajní (Salvia nemorosa) a některé další druhy suchých trávníků (např. Centaurea stoebe, Eryngium campestre, Falcaria vulgaris a Medicago falcata). Hojně jsou zastoupeny ruderální teplomilné a suchomilné byliny (např. Artemisia absinthium, A. vulgaris, Ballota nigra a Reseda lutea), luční dvouděložné byliny (např. Achillea collina, Medicago lupulina a Plantago lanceolata) a trávy (např. Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens a Festuca rupicola). V porostech se často ovíjí liána Convolvulus arvensis. Na narušovaných otevřených ploškách se uplatňují také jednoleté ruderální druhy, např. Bromus sterilis, Chenopodium album agg., Descurainia sophia a Sisymbrium loeselii. Obvykle se v něm vyskytuje 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro nebylo ve snímcích zaznamenáno.

Stanoviště. Společenstvo roste na různých ruderálních stanovištích ve vesnicích, např. na návesních trávnících sloužících jako výběh pro drůbež, rumištích a u pat zdí. Vyvíjí se ale i v jejich blízkém okolí, například na suchých mezích kolem cest nebo v okolí vinných sklepů. Stanoviště jsou výslunná a často na mírných jižně orientovaných svazích. Půdy jsou hlinité až hlinitopísčité, středně bohaté na živiny, často s vyšším obsahem vápníku. V létě silně vysychají a půdní povrch může být vlivem silného výparu i mírně zasolený.

Dynamika a management. Salvio-Marrubietum je archeofytní společenstvo, které bylo dříve hojné, dnes je však velmi vzácné. Mizí z intravilánu obcí spolu s vhodnými stanovišti. Porosty snášejí občasné narušování půdního povrchu, např. hrabání drůbeže nebo erozi půdy na svazích. Na méně narušovaných místech často přechází ve vegetaci suchých trávníků, se kterou je na stanovištích polopřirozeného charakteru v kontaktu. Častěji se lze setkat i s přechodnými porosty k asociacím Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii a Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis, se kterými má Salvio-Marrubietum podobné ekologické nároky a osídluje obdobná stanoviště. Ve fenologickém optimu je toto společenstvo v létě a začátkem podzimu.

Hospodářský význam a ohrožení. Jde o vzácné ruderální společenstvo vázané na nejteplejší oblasti jižní Moravy. Marrubium peregrinum patří mezi kriticky ohrožené druhy naší flóry (Holub & Procházka 2000).

Syntaxonomická poznámka. Mucina (in Mucina et al. 1993: 169–202) uvádí ze Slovenska a Rakouska asociaci Balloto-Marrubietum vulgaris (Sowa 1971) Mucina in Mucina et al. 1993, ve které dominuje jablečník obecný (Marrubium vulgare), a řadí ji do svazu Arction lappae. Toto společenstvo osídluje podobná stanoviště jako Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini. Jeho porosty však nejsou v České republice fytocenologicky dokumentovány, přestože je u nás Marrubium vulgare pravděpodobně hojnější než M. peregrinum (v minulosti bylo na rozdíl od M. peregrinum hojně pěstováno jako léčivka a jeho výskyt je často pozůstatkem kultur; Hrouda in Slavík et al 2000: 575–578).


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací