Asociace THD03

Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939

Úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Festuco rupicolae-Caricetum humilis tvoří zpravidla rozvolněné nízké porosty s dominancí ostřice nízké (Carex humilis) nebo kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola), ve kterých se vyskytují druhy úzkolistých suchých trávníků se širokou ekologickou amplitudou, např. Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Koeleria macrantha, Poa pratensis s. l. a Potentilla arenaria. Místy mohou být přimíšeny i druhy širokolistých suchých trávníků (např. Brachypodium pinnatum) a acidofilních suchých trávníků (např. Phleum phleoides a Pseudolysimachion spicatum). Hojné jsou také druhy suchých pastvin, jako je Eryngium campestre. V porostech se nejčastěji vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je vyvinuto většinou slabě, ale někdy jeho pokryvnost stoupá až k 80 % díky robustním pleurokarpním mechům, jako je Hypnum cupressiforme s. l.

Stanoviště. Festuco rupicolae-Caricetum humilis je rozšířeno v teplých a suchých oblastech na stanovištích, která jsou o něco chladnější, vlhčí nebo živinami chudší než stanoviště ostatních asociací svazu Festucion valesiacae. Vyskytuje se zpravidla na jižně orientovaných svazích, v nejteplejších oblastech však není vzácné ani na svazích jiných orientací nebo na svahových úpatích. Půdy jsou velmi různorodé, zpravidla typu ranker nebo kambizem. Mohou být hluboké i mělké, bazické i mírně kyselé a vyvíjejí se na různých matečných horninách, bazických i kyselých, tvrdých i lehce zvětrávajících. Typické jsou výskyty na dlouhodobě opuštěných polích a etážích starých lomů. Zde se tato vegetace vyvíjí tehdy, pokud existují v blízkém okolí zachovalé suché trávníky, z nichž se na volnou plochu mohou šířit diaspory stepních druhů (Novák & Konvička 2006).

Dynamika a management. Na většině lokalit jde o sekundární společenstvo, které vzniklo na odlesněných místech díky migraci druhů z okolních přirozených stepních porostů. Lokality zpravidla sloužily jako chudé pastviny. V současné době jsou pozemky opuštěny a zarůstají křovinami, vzhledem k suchosti půdy však poměrně pomalu. Rychlejší je šíření konkurenčně silných trav, např. ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius), které patrně souvisí s akumulací dusíku z atmosférických spadů na neobhospodařovaných pozemcích. Pro udržení lokalit v bezlesém stavu je nutná občasná prořezávka a extenzivní pastva, případně lze použít jako náhradní způsob péče i seč.

Hospodářský význam a ohrožení. V minulosti byla tato vegetace extenzivně spásána, dnes však už nemá hospodářský význam. Její hodnota pro ochranu biodiverzity je ve srovnání s ostatními společenstvy svazu Festucion valesiacae menší.

Citace: Chytrý M. (2007): Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 416–417, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.